fbpx

REGULAMIN WYDARZEŃ

Organizatorem wydarzeń jest Art Source sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sulejkowskiej 60/509, 04-157 Warszawa, NIP: 1133006901, REGON: 384922325, KRS: 0000815465.

 1. Kupując bilet, uczestnik wydarzenia akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Bilet jest jedynym dokumentem uprawniającym do uczestnictwa w wydarzeniu, na jakie został wystawiony i jest jednoosobowy.
 3. Bilet uszkodzony, nieposiadający kuponu kontrolnego lub z nieczytelnym kodem kreskowym/QR jest nieważny.
 4. Art Source zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem wydarzenia w okolicznościach, za które nie ponosi odpowiedzialności, a także do zmiany obsady, bez wcześniejszego uprzedzenia i rekompensaty.
 5. Art Source zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia. W takim przypadku uczestnikowi wydarzenia nie będzie przysługiwała żadna rekompensata lub odszkodowanie, poza zwrotem ceny uwidocznionej na bilecie.
 6. Zwroty biletów możliwe są tylko w przypadku odwołania wydarzenia i będą przyjmowane w miejscu dokonania zakupu.
 7. Art Source ma prawo zmienić miejsca siedzące lub stojące posiadaczowi biletu, jeśli zajdzie taka konieczność.
 8. Widzowie niepełnoletni mogą uczestniczyć w wydarzeniu za zgodą i na odpowiedzialność prawnych opiekunów.
 9. Spóźnieni widzowie będą wpuszczani na widownię w przypadku, gdy nie będzie to zakłócało przebiegu wydarzenia i zajmą miejsca wskazane przez obsługę.
 10. Podczas występu obowiązuje całkowity zakaz fotografowania, filmowania i nagrywania.
 11. Wymagane jest wyciszenie dzwonków telefonów podczas wydarzeń oraz stosowanie się do zaleceń obsługi i pracowników ochrony w zakresie bezpieczeństwa i porządku.
 12. Wnoszenie alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych na teren wydarzenia jest zabronione.
 13. Art Source może odmówić prawa wstępu na wydarzenie osobom zachowującym się w sposób agresywny, znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, posiadającym przedmioty zagrażające bezpieczeństwu innych uczestników wydarzenia.
 14. Art Source zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu wydarzenia osób naruszających zakazy lub wymagania niniejszego regulaminu, jak również regulaminu obiektu, w którym odbywa się wydarzenie, zachowujących się w sposób agresywny, zakłócających przebieg wydarzenia, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, posiadających przedmioty zagrażające bezpieczeństwu innych uczestników wydarzenia. Osoby te mogą zostać obciążone kosztami poniesionymi przez organizatora (np. kosztami odszkodowań, kar umownych, napraw, sprzątania) i nie przysługuje im prawo do jakiejkolwiek rekompensaty.
 15. Dodatkowo zastosowanie mają regulaminy obowiązujące w obiekcie, w którym odbywa się wydarzenie.
 16. Organizator nie bierze odpowiedzialności za treści artystyczne prezentowane na scenie.

UWAGA: Zakup biletów poza autoryzowanymi sklepami i punktami sprzedaży (artsource.pl, kasy instytucji, kupbilecik.pl, ebilet.pl, bilety24.pl) niesie ryzyko zakupu biletów nieważnych lub nieoryginalnych, które uniemożliwią wejście na wydarzenie.

Dodatkowe zasady w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. 

 1. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do złożenia przed wejściem na salę pisemnego oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników wydarzenia.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do:
  – dezynfekcji dłoni przed wejściem na teren wydarzenia,
  – zakrywania ust i nosa podczas przebywania na terenie wydarzenia (obowiązek samodzielnego wyposażenia w środki ochrony osobistej),
  – zajmowania wyznaczonych zgodnie z reżimem sanitarnym miejsc na widowni, z zachowaniem bezpiecznego odstępu,
  – wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej do oznakowanych pojemników.
 4. Osoba z widocznymi objawami choroby COVID-19 (kaszel, duszność, gorączka) nie zostanie wpuszczona na teren wydarzenia. Zostanie poinformowana o konieczności pilnego skontaktowania się z właściwym miejscowo Inspektoratem Sanitarnym.